วันศุกร์ ที่ 20 เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 05:32:46 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 11758623 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ – ๒๗๙๔๔๘ www.thailandchonburi.com
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
**************************************************************
จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้รับบริการจากหน่วยราชการ สำหรับในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐นี้ ได้กำหนดออกหน่วยที่ ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน แนะนำตัวและกล่าวการให้บริการของหน่วยงานตนเอง คนละประมาณ ๒ นาที นายอำเภอกล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกล่าวรายงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวปราศรัยและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๒๐ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ให้นักเรียน จำนวน ๑๐ ราย โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นเป็นการมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ จำนวน ๕ ทุน ๆละ ๒,๐๐๐ บาท และมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ จำนวน ๕ ราย ๆละ ๒,๐๐๐ บาท และนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการกาชาด มอบจักรยาน จำนวน ๑๕ คัน และมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐๐ ถุง
ปริญญา/ข่าว
********************************
ชลบุรี พร้อมเปิดตลาดประชารัฐ 9 ประเภท
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นการวางรากฐานไทยแลนด์ ๔.๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กรทะรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ตลาดประชารัฐ Green Marker ๒.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๓.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ๔.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ๕.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖.ตลาดประชารัฐModern Trade ๗.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ๘.ตลาดประชารัฐต้องชม และ๙.ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากากรมีมีสถานที่ค้าขายบูรณราการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค
ผู้ประกอบการที่สนใจสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยในส่วนกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต ทุกเขต ส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.market.moi.go.th
ปริญญา/ข่าว
*****************************
ชลบุรี ดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยังยื่น
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีหลักในการดำเนินงาน คือ ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนรับผลประโยชน์ โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีชุมชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายใน ๑๑ อำเภอ รวม ๑๑๕ ชุมชน โดยโครงการที่กลุ่มเสนอมานั้นเป็นโครงการหรือกิจกรรมในลักษณ์ของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ๒๙๑โครงการ รวมงบประมารทั้งสิ้น ๑๙๒,๙๔๖,๑๒๕ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ด้านการผลผลิตพืชและพันธุ์พืช ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๔๐๔,๓๕๘ บาท ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑๗,๐๗๗,๑๘๒ บาท ด้านการจัดการศัตรูพืช ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๖๘,๒๗๘ บาท ด้านฟาร์มชุมชน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๙๙,๑๐๑ บาท ด้านการผลิตอาหารและแปรรูป ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๒๙,๐๓๕ บาท ด้านปศุสัตว์ ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๑๗๖,๙๒๓ บาท ด้านประมง ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๓๐๕,๑๘๒ บาท และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๘๖,๐๖๖ บาท ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓,๖๐๖ ราย จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๘,๐๒๕ ราย มีแรงงานคิดเป็น ๒๙๘,๑๔๔ แรง สำหรับแรงงานที่เข้าร่วม ได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดชลบุรี คือ ๓๐๘ บาทต่อวัน
ผลการดำเนินงานโครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๙๙.๘๖% งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๔ % งบประมาณเหลือจ่ายเนื่องจาก สามารถซื้อวัสดุได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ และจากการดำเนินโครงการกว่าสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีทักษะอาชีพ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จาการลงมือปฏิบัติจริง ปัจจุบัน แม้ว่าโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ จะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว หากแต่กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชลบุรี ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการตามปณิธานของพ่อ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนสืบไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ
*********************************
ยุติธรรม เปิดรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม
นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๐ มีความประสงค์รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทนายความกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือในทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลชำนัญพิเศษ และคดีอื่นๆ รวมถึงการบังคับคดี โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกรทะรวงยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ชั้น๑ เลขที่ ๑๗๘/๑๘ ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๔๖๗๗๙๓ – ๔ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันเวลาราชการ
ปริญญา/ข่าว
******************************
กาชาดชลบุรี เปิดรับสมัครแม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยรับผิดชอบงานทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ในอัตราเงินเดือนๆละ ๗,๐๐๐ บาท
สำหรับผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี และถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สนใจสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยต้นเอง ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๗๑๙๗๐
ปริญญา/ข่าว
*******************************
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เตือนให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถแท็กซี่ผ่าน Application ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เช่น Uber, Grap Car ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และผ่านสื่อสาธารณะว่า Application ในการเรียกใช้บริการแท็กซี่ นั้นสามมารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือการนำรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ไปใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสารซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้บริการอาจถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากไม่มีการใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้โดยสารขึ้นได้ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประชาชนอาจไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย รวมถึงกรณีเกิดเหตุไม่พึ่งประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
นายมโนท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการที่ผิดกฎหมายมาตลอด ที่ผ่านมาหากตรวจพบจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับสูงสุดทุกราย อีกทั้งจะทำการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน ในอันดับต่อไป ฉะนั้น ขอแจ้งเตือนผู้ใช้รถโดยมิชอบดังกล่าว ให้ยกเว้นหรือเลิกการกระทำอันเป็นความผิดเสีย และใคร่ขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและอย่าหลงเชื่อการสร้างแรงจูงใจด้วยเหตุผลต่างๆ เนื่องจากหากคำนวณค่าโดยสารแล้วจะพบว่ามีการแฝงค่าใช้จ่ายต่อระยะทางและเวลา รวมทั้งมีการประกันค่าโดยสารขั้นต่ำ ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในปัจจุบันแล้วพบว่า Taxi Uber จะมีราคาที่สูงกว่าและข้อสำคัญผู้โดยสารอาจไม่ได้รับความปลอดภัย เนื่องจากรถดังกล่าวไม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในการตรวจสอบรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งการต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่เพียงพอ ประชาชนที่สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในทางคู่ขนาน กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่เพื่อความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน มีการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, ปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวกป้องกันปัญหาปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยขอผู้โดยสาร ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น
ปริญญา/ข่าว
******************************
พม. ประกาศสืบหาบิดา มารดาหรือญาติของนางสาวใบ้ฯ
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากพลเมืองดี ขอให้ช่วยเหลือ นางสาวใบ้ ไม่ทราบนามสกุล เข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ ได้รับข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า คนในชุมชนเรียกว่า นางสาวใบ้ฯ ไม่มีเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนราษฎรติดตัวมา ไม่สามารถบอกชื่อนามกุลได้ เคยอาศัยอยู่บริเวณวัดนอก ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ลักษณะรูปพรรณ คือ รูปร่างเล็ก ส่วนสูงประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร ผิวดำแดง ผมตรง ตาลึก ใช้ภาษากายแสดงท่าทางในการสื่อสารออกเสียงได้บ้างเล็กน้อย เคยมีสามีและบุตรชายด้วยกันจำนวน ๑ คน อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อลิง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แต่ต่อมาสามีเสียชีวิต และบิดามารดาของนางสาวใบ้ฯ ได้นำตัวบุตรชายย้ายถิ่นฐานไปด้วย ขณะนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ไม่สามารถสืบหาข้อมูลประวัติครอบครัวของนางสาวใบ้ฯ ได้ ประกอบกับนางสาวใบ้ฯ มีความเจ็บป่วยและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ไม่มีญาติให้การดูแล มีความจำเป็นส่งเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
ดังนั้น ก่อนนางสาวใบ้ฯ จะเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ หากผู้ใดรู้จักหรือเป็นบุตร หรือญาติของผู้ป่วย โปรดนำหลักฐานโปรดนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๒๗๗๘๗๗ ต่อ ๒๕ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการด่วน
ปริญญา/ข่าว
*****************************

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008